Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.PUELLAvune.cz

 

I. Úvodní ustanovení a Definice pojmů

 

1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále i " VOP ") se řídí právní vztahy mezi obchodní společností: PUELLAvone sro, se sídlem Rovníková 1457/7, 040 12 Košice - městská část Nad Jezerem, IČ: 53 991 893, zapsanou v Obchodním rejstříku Košice I, oddíl: Sro , vložka číslo: 52158/V, DIČ: 2121542665, DIČ : SK2121542665 (dále také jako “Prodávající¨) a každou osobou, která je Kupujícím produktu nabízeného Prodávajícím v Internetovém obchodě Prodávajícího.
2. Kontakt na Prodávajícího je: email: support@PUELLAvune.cz, telefonní číslo: +420 705 949 223.
3. Prodávající je současně provozovatelem elektronického systému, jehož prostřednictvím provozuje internetový obchod na doméně s názvem www.puellavune.cz (dále také „Internetový obchod“).
4. Kupujícím je každá osoba (fyzická osoba nebo právnická osoba), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího a které bylo doručeno potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.
5. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy dle těchto VOP nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.
6. Produkty jsou zboží, které je určeno k prodeji a zároveň je zveřejněno v Internetovém obchodě Prodávajícího (dále také jako produkty“).
7. Zmlouvou se rozumí kupní smlouva.
8. Příslušným orgánem provádějícím dohled nad zákonností v oblasti ochrany spotřebitele je:

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj

Vrátna 3

P. O. BOX A-35

040 65 Košice

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

fax č. 055/622 46 95

Email: ke@soi.sk

Formulář pro podávání podnětů: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 

9. V případě jakýchkoli stížností nebo podnětů, ty Kupující může adresovat i přímo Prodávajícímu, přičemž doporučujeme Kupujícím, aby k zasílání stížností a podnětů prodávajícímu využili emailovou adresu prodávajícího: support@PUELLAvune.cz . Jakákoliv stížnost bude posouzena a vyřízena do 10 pracovních dnů v souladu s právním řádem České republiky. Přičemž o jejím vyřízení informujeme spotřebitele stejnou formou, jakou spotřebitel stížnost, nebo podnět Prodávajícímu doručil.

 

II. Objednávka produktu – uzavření kupní smlouvy

 

1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího, je objednávka produktů realizována prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře v Internetovém obchodě Prodávajícího. K akceptaci objednávky produktů ze strany Prodávajícího, a tedy k uzavření kupní smlouvy, dochází na základě elektronického potvrzení o akceptaci objednávky ze strany prodávajícího zaslaného po přijetí objednávky.
2. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním závazků Prodávajícího a Kupujícího.
3. Kupní smlouva může zaniknout též dohodou smluvních stran nebo odstoupením od ní.
4. Kupujícímu jsou ještě před uzavřením kupní smlouvy sděleny, prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, všechny vlastnosti produktu.

 

III. Kupní cena a platební podmínky

 

1. Kupní cena produktů objednaných prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen „kupní cena“ nebo „cena“), je uvedena samostatně pro každý produkt a je platná v momentě vytvoření objednávky Kupujícím. Uvedená cena je konečná včetně daně z přidané hodnoty ve výši podle příslušných právních předpisů (prodávající je plátcem DPH) – s výjimkou ceny za přepravu produktu, která bude účtována zvlášť podle čl. VII. a poplatků za platbu dle Čl. IV.
2. Základním platidlem je měna euro.
3. Ke kupní ceně dle tohoto článku budou účtovány náklady na přepravu produktu dle čl. 2. VII těchto Všeobecných obchodních podmínek a náklady na platbu dle Čl. IV těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

IV. Způsoby platby

 

1. Za produkty v Internetovém obchodě Prodávajícího můžete platit těmito způsoby:

 

a. Platba platební kartou prostřednictvím platební brány v internetovém obchodě Prodávajícího – není zpoplatněna.
b. Platba na dobírku při převzetí produktu – zpoplatněná částkou 25 Kč včetně DPH.
c. Platba bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet prodávajícího, na základě faktury vystavené Prodávajícím – není zpoplatněna.
d. Platba prostřednictvím platební karty – není zpoplatněna.
e. Platba v hotovosti při osobním převzetí produktu Kupujícím – není zpoplatněna.

 

2. Způsob platby si zvolí Kupující sám a to v rámci vyplňování objednávky, přičemž mu zároveň bude sdělena cena za jím zvolený způsob platby, případně mu bude sdělena skutečnost, že jím zvolený způsob platby není zvlášť zpoplatněn.

 

V. Dodání produktů

 

1. Produkt je ze strany Prodávajícího expedován do tří pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy a Kupujícímu je produkt doručen do pěti pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy – to vše v případě, že si Kupující jako způsob platby zvolil platbu na dobírku.
2. V případě, že si Kupující jako způsob platby zvolil platbu prostřednictvím platební brány umístěné v internetovém obchodě nebo platbu bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet Prodávajícího nebo prostřednictvím platební karty, je takový produkt ze strany Prodávajícího expedován do tří pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet Prodávajícího a produkt je doručen kupujícímu do pěti pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.
3. V případě, že si Kupující zvolil platbu v hotovosti, při osobním převzetí produktu, bude produkt připraven k převzetí Kupujícím nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
4. Prodávající je povinen dodat produkty Kupujícímu v objednaném množství a kvalitě spolu s daňovými doklady, které se vztahují k objednávce.
5. Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená Kupujícím nebo místo podnikání prodávajícího v případě, že si kupující zvolí osobní odběr produktu. Pokud Kupující neuvede zvláštní adresu k dodání produktu, je touto adresou adresa bydliště Kupujícího.
6. Dodání produktu prodávající provede některým ze způsobů dle článku VII těchto VOP , a to v závislosti na volbě Kupujícího.
7. Dodání produktu je uskutečněno jeho předáním Kupujícímu (nebo Kupujícím písemně zmocněné osobě na převzetí produktu).
8. Prodávající může zaslat produkt, který je okamžitě dostupný Kupujícímu a zbývající část objednávky doručí dodatečně ve stanovené lhůtě, avšak za předpokladu, že Kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započteno v objednávce.
9. Kupující je povinen produkt převzít a poskytnout součinnost potřebnou k doručení produktu.

 

VI. Převzetí produktu

 

1. Nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na Kujícího jeho převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda Kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené/zplnomocněné osoby.
2. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na Kupujícího momentem převzetí produktu.
3. Kupující má právo nepřevzít dodaný produkt, pokud je dodaný produkt jiného typu nebo v případech:

 

a. dodání věci, která je v rozporu s uzavřenou smlouvou (jiné nebo poškozené věci),
b. dodání věci v poškozeném obalu nebo,
c. dodání věci bez příslušných dokladů.

 

4. Kupující je povinen Prodávajícímu uhradit kupní cenu za produkt řádně a včas.

 

VII. Přepravné – způsoby dopravy produktů a cena za jejich dopravu

 

1. Přepravní náklady Prodávajícího nejsou zahrnuty v ceně produktu. Tyto budou vyčísleny a oznámeny Kupujícímu před uzavřením smlouvy a Kupující se zavazuje uhradit je spolu s kupní cenou.
2. Způsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktů v rámci České republiky:

 

a) Cena za doručení prostřednictvím společnosti Zásilkovna s.r.o. na odběrné místo určené Kupujícím – od 0Kč s DPH do 95Kč s DPH (konkrétní cena bude oznámena Kupujícímu v rámci vyplňování objednávky (před jejím odesláním) v závislosti na druhu produktu, jeho množství a vybraného odběrného místa).
b) Cena za doručení prostřednictvím Prodávajícího ............... . – ............ Kč s DPH.
c) Cena za doručení prostřednictvím kurýrní společnosti PPL CZ s.r.o. – od 0Kč s DPH do 109Kč s DPH (konkrétní cena bude oznámena Kupujícímu v rámci vyplňování objednávky (před jejím odesláním) v závislosti na druhu produktu, jeho množství).

 

3. Způsob dopravy si zvolí Kupující sám a to v rámci vyplňování objednávky, přičemž mu zároveň bude sdělena cena dopravy. Kupujícímu je tak ještě před odesláním objednávky a před uzavřením kupní smlouvy znám způsob doručení, jakož i cena za doručení, kterou bude povinen zaplatit.

 

VIII. Odstoupení kupujícího od smlouvy bez uvedení důvodu

 

1. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí produktu. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
2. Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, odstoupení od smlouvy oznámit nejpozději v poslední den určené lhůty Prodávajícímu, nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu prodávajícího, která je: PUELLAvone sro, Rovníková 1457/7, 040 12 Košice - městská část Nad Jezerem. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat produkt zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí produktu.
3. Odstoupení od smlouvy lze u prodávajícího uplatnit také v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (např. e-mail). Uplatnění odstoupení od smlouvy je možné uskutečnit i prostřednictvím Formuláře na odstoupení od smlouvy, který je zpřístupněn v internetovém obchodě prodávajícího. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i ústně a to zejména jednoznačně formulovaným prohlášením spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy. Doporučujeme spotřebiteli, aby v odstoupení od smlouvy uvedl číslo objednávky, datum nákupu, druh od jakého produktu odstupuje, jméno a příjmení, adresu a případě i číslo účtu, na který mu budou vráceny všechny platby, které poskytl prodávajícímu z odstupující smlouvy, pokud se rozhodne, že si žádá zaslat platbu za produkt na jím uvedené číslo účtu. V opačném případě prodávající vrátí spotřebiteli platbu za produkt stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě.
4. Odstoupením od smlouvy jsou si smluvní strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty produktu, které vzniklo v důsledku takového zacházení s produktem, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti produktu. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty produktu v případě, že nebyl prodávajícím informován o možnosti odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení. Pokud hodnota produktu byla snížena v důsledku zacházení s produktem, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti produktu (např. produkt bude poškozen), spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za takto vzniklou škodu. Za zacházení s produktem nad rámec zjištění vlastností a funkčnosti produktu bude považováno zejména použití produktu ve větší míře, než jaká je potřebná ke zjištění povahy, charakteristik a funkčnosti produktu. Za snížení hodnoty produktu budou rovněž považovány především opodstatněné výdaje na uvedení výrobku do předchozího stavu.
5. Můžete využít formulář odstoupení od smlouvy. Uvedený formulář je volně přístupný k nahlédnutí i stažení v internetovém obchodě Prodávajícího
6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ve smyslu zákona č.102/2014 Z. z., nese náklady na navrácení produktu prodávajícímu podle § 10 odst. 2. 3 zákona č . 102/2014 Z. z., a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení produktu, který vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. To neplatí, pokud prodávající souhlasil, že je bude nést sám.
7. Prodávající vrátí spotřebiteli zaplacené plnění za produkt, jakož i veškeré platby, které od spotřebitele obdržel na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné, jakož i jiných nákladů a poplatků, a to do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. To se netýká nákladů na vrácení zboží, které nese spotřebitel sám za podmínek uvedených v bodě 6 tohoto článku.
8. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím.
9. Zásilky poslané v případě odstoupení od smlouvy jako dobírka nebudou z naší strany převzaty. Kupujícím doporučujeme zasílat zásilky doporučeně.
10. Prodávající informuje spotřebitele, že ve smyslu § 7 ods. 6 zákona č . 102/2014 Sb z., není spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

 

a) je předmětem smlouvy prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
b) je předmětem smlouvy prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchán s jiným zbožím,
c) je předmětem smlouvy prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
d) je předmětem smlouvy prodej zboží, který podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze.
 
Dokumenty:
 

 

IX. Alternativní řešení sporů

 

1. V případě, že Kupující, který je spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na žádost Kupujícího podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání Kupujícím, Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č.391/2015 Sb . o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/; kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí Kupující může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/ consumers/odr. Veškeré další informace ohledně alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem vyplývajících ze smlouvy jako spotřebitelské smlouvy nebo souvisejících se smlouvou jako spotřebitelskou smlouvou jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva hospodářství ČR www.mhsr.sk a v zákoně č.391/ 2015 Sb ., o alternativním řešení spotřebitelských spo rov a o změně a doplnění některých zákonů.

 

X. Závěrečná ustanovení

 

1. Na smluvní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání smlouvy dle těchto VOP nejednají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č.40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č.j. 102/2014 Z. ze ochraně spotřebitele pro prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a zákon č. 102/2014 250/2007 Sz . o ochraně spotřebitele.
2. Na smluvní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateli, se vztahují ustanovení zákona 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.
3. Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je Reklamační řád, který je uveřejněn v Internetovém obchodě Prodávajícího.
4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním v 1.3.2022.
 
 
 
Zpět do obchodu