Reklamační řád

Vážený zákazník,

Procento chyb na dodaném zboží je zanedbatelné, avšak v případě jakýchkoli nedostatků se zavazujeme k okamžitému řešení s cílem dosáhnout vaší plné spokojenosti. Naším cílem je vyřešit všechny možné problémy co nejrychleji, takže se nemusíte obávat dlouhého čekání. Většinou dokážeme reklamace vyřešit dříve, než je zákonem stanovených 14 pracovních dnů.

Jak postupovat při reklamaci?
V případě reklamace zboží kontaktujte zákaznickou podporu na support@PUELLAvune.cz nebo postupujte podle následujících pokynů:

1. Vyplňte reklamační formulář 2. Odešlete formulář a žádost o reklamaci na support@PUELLAvune.cz 3. Postupujte podle pokynů zákaznické podpory
Stáhněte si reklamační formulář uvedený pod tímto textem. Vytištěný a vyplněný formulář přiložte k reklamovanému produktu. K reklamačnímu formuláři přiložte kopii daňového dokladu (faktury), který byl součástí vaší zásilky. Zboží, které chcete reklamovat, bezpečně zabalte as přiloženými dokumenty odešlete podle pokynů zákaznické podpory.
REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ Daňový doklad nám pomůže rychleji zařadit a vyřídit Vaši reklamaci. Vaše reklamace bude vyřešena v co nejkratším čase.

 

 

Jak postupovat při vrácení zboží?
V případě vrácení zboží kontaktujte zákaznickou podporu na support@PUELLAvune.cz nebo postupujte podle následujících pokynů:

1. Vyplňte reklamační formulář 2. Odešlete formulář a žádost o vrácení na support@PUELLAvune.cz 3. Postupujte podle pokynů zákaznické podpory
Stáhněte si formulář pro vrácení uvedený pod tímto textem. Vytištěný a vyplněný formulář přiložte k reklamovanému produktu. K formuláři přiložte kopii daňového dokladu (faktury), který byl součástí vaší zásilky. Zboží, které chcete vrátit, bezpečně zabalte as přiloženými dokumenty odešlete podle pokynů zákaznické podpory.
REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ Daňový doklad nám pomůže rychleji zařadit a vyřídit Vaši žádost. Vaše žádost bude vyřešena v co nejkratším čase.

 

 

Jak postupovat při výměně zboží?
V případě výměny zboží kontaktujte zákaznickou podporu na support@PUELLAvune.cz nebo postupujte podle následujících pokynů:

1. Vyplňte formulář 2. Odešlete formulář a žádost o vrácení na support@PUELLAvune.cz 3. Postupujte podle pokynů zákaznické podpory
Stáhněte si formulář pro výměnu uvedený pod tímto textem. Vytištěný a vyplněný formulář přiložte k reklamovanému produktu. K formuláři přiložte kopii daňového dokladu (faktury), který byl součástí vaší zásilky. Zboží, které chcete vyměnit, bezpečně zabalte as přiloženými dokumenty odešlete podle pokynů zákaznické podpory.
REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ Daňový doklad nám pomůže rychleji zařadit a vyřídit Vaši žádost. Vaše žádost bude vyřešena v co nejkratším čase.

 

 

Jak postupovat při odstoupení od smlouvy?
V případě výměny zboží kontaktujte zákaznickou podporu na support@PUELLAvune.cz nebo postupujte podle následujících pokynů:

1. Vyplňte formulář o odstoupení od smlouvy 2. Odešlete formulář a žádost na support@PUELLAvune.cz 3. Postupujte podle pokynů zákaznické podpory
Stáhněte si formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený pod tímto textem. K formuláři přiložte kopii daňového dokladu (faktury), který byl součástí vaší zásilky. Zboží, které chcete vrátit, bezpečně zabalte a s přiloženými dokumenty odešlete podle pokynů zákaznické podpory.
FORMULÁR O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY Daňový doklad nám pomůže rychleji zařadit a vyřídit Vaši žádost. Vaše žádost bude vyřešena v co nejkratším čase.

 

Tímto se vydává ve smyslu ustanovení § 18 zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále i „zákon o ochraně spotřebitele“) reklamační řád společnosti PUELLAvone s.r.o., se sídlem Rovníková 1457/7, 040 12 Košice – mestská časť Nad Jazerom, IČO: 53 991 893. V oblasti se aplikují všeobecné právní předpisy, včetně zákona č. 40/1964 Zb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

 

1. Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád upravuje práva kupujícího (spotřebitele) z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného prostřednictvím elektronického obchodu provozovaného společností PUELLAvone s. r. o.  na webové stránce www.PUELLAvune.cz (dále jen „online obchod“).

 

2. Právo zákazníka na reklamaci

Zákazník má právo zakoupené zboží, na kterém se vyskytuje vada, reklamovat, a to v rámci zákonné záruční doby stanovené v Občanském zákoníku, není-li na zboží poskytována delší záruční doba.

 

Společnost odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím, tzn. j. zboží musí mít požadovanou, resp. právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost a musí být bez vad, tzn. musí odpovídat závazným technickým normám.

 

3. Lhůty pro uplatnění reklamace

U spotřebního zboží se aplikuje záruční doba v souladu s ustanovením § 620 občanského zákoníku, tzn. j. záruční doba v trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. V případně dárkové poukázky je záruční doba vázána na dobu platnosti používání výrobku.

 

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Společnost vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož je provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně jen části zboží (ze setů / dárkových balení), na kterou byla poskytnuta záruka.

 

4. Uplatnění reklamace

Při uplatnění reklamace zákazník předloží kromě reklamovaného výrobku také vyplněný reklamační formulář, resp. v součinnosti se zákaznickou podporou poskytne všechny náležité informace a to včetně fotodokumentace, čísla objednávky, důvodu reklamování. Reklamovaný výrobek je nutno předkládat v čistém a hygienicky bezvadném stavu. O přijetí reklamace a způsobu jejího vyřízení vystaví společnost zákazníkovi písemné stanovisko, resp. vyjádření. Společnost je povinna vydat o vyřízení reklamace písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

5. Vyřízení reklamace

Za vyřízení reklamace se považuje ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku nebo její odůvodněné zamítnutí.

 

Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, pověřený zaměstnanec nebo jiná určená osoba je povinna poučit spotřebitele o jeho právech podle obecného předpisu. Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z těchto práv spotřebitel uplatňuje, je společnost, resp. pověřený zaměstnanec povinen určit způsob vyřízení reklamace.

 

Pokud je to možné, rozhodne se provést reklamaci ihned. Ve složitějších případech se rozhodne nejpozději do čtrnácti pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku, vyřídí se reklamace nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

 

Pokud jde o odstranitelné vady, zákazník má nárok na bezplatné a včasné odstranění vady. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

 

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být užívána řádně jako věc bez vady, má kupující nárok na výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

 

Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo použitá věc má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může společnost vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Prodávající poskytne kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace a to ve lhůtě ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele.

 

Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a společnost ji zamítne, je společnost povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat výrobek k odbornému posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost společnosti za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží.

 

 6. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel kontaktuje zákaznickou podporu a požádá o odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí produktu. Odstoupení musí být oznámeno prodávajícímu nejpozději poslední den této lhůty. Nepoužitý produkt se musí vrátit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od oznámení odstoupení. Odstoupit lze i písemně nebo elektronicky. Vrácení produktu nevyžaduje dodatečné náklady, pokud spotřebitel nepoužil jiný způsob doručení než ten nejlevnější nabízený prodávajícím. Některé produkty však nejsou vrátitelné, například ty, které jsou neslučitelné s hygienickými nebo ochrannými obaly po jejich otevření, zboží smíchané s jinými nebo vyrobené na míru.

 

7. Alternativní řešení sporů

Pokud zákazník není spokojen se způsobem vyřízení reklamace, nebo se domnívá, že ze strany společnosti došlo k porušení jeho práv, může společnost požádat o nápravu. Pokud společnost odpoví na žádost zákazníka zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, může se zákazník v této záležitosti obrátit s návrhem na alternativní řešení sporů na příslušný subjekt, kterým je Slovenská obchodní inspekce nebo právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky.

 

Bližší informace naleznete na:

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

Kontakty

Všechny dotazy týkající se reklamace vám rádi zodpovíme, pokud nás budete kontaktovat na e-mailu support@PUELLAvune.cz nebo na tel. . čísle +420 705 949 223.

 

Obchodní podmínky e-shopu: www.PUELLAvune.cz/obchodni-podminky

 

 

 

Zpět do obchodu